Endokrinologický ústav

Vyřizování stížností

 

KDO MŮŽE PODAT STÍŽNOST?

  • pacient
  • zákonný zástupce pacienta
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud pacient zemřel
  • osoba zmocněná pacientem

Pokud stížnost podává jiná osoba než pacient, je třeba ke stížnosti doložit plnou moc pacienta.

 

JAK LZE PODAT STÍŽNOST?

Ve stížnosti se uvede jméno, příjmení a datum narození pacienta, místo trvalého pobytu, popř. jiná kontaktní adresa, a podpis stěžovatele.
Ve stížnosti budou popsány podstatné skutečnosti, které jsou podnětem ke stížnosti (jména osob, pracoviště, kterých se stížnost týká).

Stížnost lze podat:

elektronicky: podatelna@endo.cz

písemně: Endokrinologický ústav, Národní 8, 110 00 Praha 1
Písemnou stížnost lze osobně odnést do podatelny Endokrinologického ústavu v 1. patře, č. dveří 164.
Pondělí–Pátek 8:00–13:00 hodin

ústně (osobně):
Osobně podané stížnosti se přijímají v sekretariátu ředitelky Endokrinologického ústavu v 1. patře, č. dveří 166.
Pondělí–Pátek 8:00–13:00 hodin
O takto přijaté stížnosti je pořízen písemný záznam opatřený datem přijetí stížnosti a podpisy příjemce a stěžovatele.

 

JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI?

O prošetření a vyřízení řádné stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení stížnosti. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena o dalších 30 dnů s tím, že důvody budou stěžovateli neprodleně sděleny. Písemná zpráva bude obsahovat zjištěné skutečnosti a závěry, popřípadě budou přijatá opatření k nápravě. Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti.

 

NESOUHLAS S VYŘÍZENÍM STÍŽNOSTI

V případě, že stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost na příslušný správní orgán, tj. Magistrát hlavního města Prahy, kde zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením.

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu