Endokrinologický ústav

Historie ústavu

HISTORICKÉ MILNÍKY ENDOKRINOLOGICKÉHO ÚSTAVU
1957  1. ledna byl Ministerstvem zdravotnictví Československé republiky zřízen Výzkumný ústav endokrinologický (VÚE) se sídlem v budově kláštera Římské unie řádu sv. Voršily na Národní třídě. Současně se založením VÚE vznikly dvě oddělení – Oddělení klinické endokrinologie a Laboratoř steroidních hormonů. Prvním ředitelem byl jmenován doc. MUDr. Karel Šilink, DrSc. (1957–1973).
1958 Byla zahájena téměř 3letá vnitřní rekonstrukce budovy.
1959  Pro léčbu endokrinopatií, především karcinomu štítné žlázy a tyreotoxikóz, bylo zřízeno lůžkové radioizotopové oddělení VÚE ve Fakultní nemocnici v Motole. Byl tak položen základ unikátní, dokonce i celosvětově ojedinělé, systematické péče o nemocné s karcinomem štítné žlázy.
1973  Ředitelem se stal MUDr. Jaroslav Pečený, CSc. (1973–1980 zastupující ředitel; 1980–1983 ředitel).
1983  Od roku 1983 do roku 1987 byl vedením ústavu pověřen MUDr. et RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
1984  Reorganizací Oddělení experimentální endokrinologie vzniklo Oddělení endokrinní biochemie, které sdružilo skupinu pro metabolismus hormonů a skupinu pro radioimunologické stanovení hormonů. Vedoucím oddělení byl jmenován MUDr. Pavel Štolba, CSc.
1986  V rámci Oddělení pro radioizotopový výzkum a diagnostiku vznikla laboratoř klinické imunoendokrinologie.
1987  Ředitelem byl jmenován MUDr. Karel Vondra, DrSc. (1987–1990).
1990  Ředitelem byl jmenován prof. MUDr. et RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. (1990–2000).
1991  28. ledna došlo k přejmenování VÚE na Endokrinologický ústav.
1994  Rozdělením Oddělení pro radioizotopový výzkum a diagnostiku vzniklo Oddělení proteohormonů a biofaktorů pod vedením doc. Ing. Radovana Bílka, CSc. a Oddělení klinické imunoendokrinologie pod vedením prof. MUDr. Ivana Šterzla, CSc. Po tragické smrti MUDr. Pavel Štolby, CSc. byla pověřena vedením Oddělení endokrinní biochemie doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
  Endokrinologický ústav se stal sídlem subkatedry endokrinologie IPVZ.
1997 Bylo založeno Oddělení funkční diagnostiky, jehož vedením byl pověřen doc. MUDr. Karel Vondra, DrSc.
2001 Ředitelem byl jmenován prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc. (2001–2002). Došlo k oddělení motolského pracoviště od Endokrinologického ústavu.
  Vzhledem k zavedení a hojnému využívání molekulárně genetických metod bylo Oddělení endokrinní biochemie přejmenováno na Oddělení molekulární endokrinologie (pod vedením doc. RNDr. Běly Bendlové, CSc.) a byla z něho vyčleněna Laboratoř neuroendokrinologie (pod vedením RNDr. Jary Nedvídkové, CSc.).
2002 Ředitelem byl jmenován doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. (2002–2011). Endokrinologický ústav byl rozšířen o Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity. Oddělení navázalo na vědecko-výzkumné aktivity obezitologické jednotky založené doc. MUDr. Vojtěchem Hainerem, CSc. na IV. interní klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN již v roce 1987.
2003 Vzniklo Oddělení klinické biochemie, zabývající se širokým spektrem převážně automatizovaných vyšetření v rámci diagnostiky a léčby endokrinních poruch pacientů EÚ, ale i externích klientů.
2008 Endokrinologický ústav se stal ve smyslu čl. 30 Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 výzkumnou organizací.
2010 Sloučením Oddělení steroidních hormonů a Oddělení proteohormonů a biofaktorů vzniklo Oddělení steroidů a proteofaktorů.
  Endokrinologický ústav získal akreditaci II. typu pro vzdělávání v oboru endokrinologie a akreditaci I. typu pro vzdělávání v oboru diabetologie.
2011 Ředitelkou se stává doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
2012 Akreditace laboratorního komplementu (LK EÚ) u Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře, kde byl úspěšně obhájen první stupeň akreditace, tzv. NASKL1.
2013 LK EÚ je od 20. května zdravotnická laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 8260 dle ČSN EN ISO 15189:2007 pro laboratorní vyšetření z klinické biochemie, alergologie a imunologie a molekulární genetiky.
2014 16. prosince se Endokrinologický ústav stal akreditovaným ambulantním zdravotnickým zařízením dle Spojené akreditační komise (SAK), o.p.s.
2016 Vzhledem k legislativním změnám musel 16. května LK-EÚ znovu projít akreditačním řízením podle 2. verze ČSN ISO 15189:2013. LK-EÚ má dnes akreditovány nejčastější laboratorní vyšetření z klinické biochemie, alergologie a imunologie a molekulární genetiky.
2017 1. ledna uplynulo 60 let od založení Endokrinologického ústavu.
Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu