Endokrinologický ústav

Chcete nás podpořit?

 

Jsme vám vděčni za jakoukoli finanční podporu. Příspěvek zašlete bankovním převodem na účet Šilinkova nadačního fondu.

 

Číslo účtu: 195456340217/0100
Variabilní symbol: 1284
Konstantní symbol: 379

 

 

Šilinkův nadační fond

Šilinkův nadační fond je právnickou osobou. Byl založen v r. 1997 zřizovateli prof. Luboslavem Stárkou, prof. Janem Němcem, prof. Václavem Zamrazilem, ing. Martinem Kodlem a dr. K. Bermanovou původně jako nadace, později od r. 1999 přeměněná na Šilinkův nadační fond.

Nadační fond je spravován správní radou, která pracuje v současné době ve složení:
prof. MUDr. et RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. – prezident
Ing. Martin Kodl

Revizorem účtů je prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.

 

Výňatky ze statutu Šilinkova nadačního fondu

Cíl nadačního fondu

Nadační fond je zřízen za účelem podpory vědeckovýzkumné činnosti a klinického rozvoje v endokrinologii a metabolismu a v oborech s nimi úzce souvisejících, a dále za účelem podpory rozvoje Endokrinologického ústavu v Praze jakožto moderního klinického, vědeckého i pedagogického centra nadnárodní úrovně, jehož úkolem je být průkopnickým pracovištěm klinické i teoretické medicíny, zejména v oboru endokrinologie a metabolismu v České republice.

 

Činnost nadačního fondu

K dosažení uvedeného cíle bude nadační fond vyvíjet zejména následující aktivity:
1. Získávat finanční prostředky pro vlastni činnost z níže uvedených zdrojů nadačního fondu a soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu.
2. Z prostředků nadačního fondu přispívat na podporu vědeckovýzkumné činnosti a klinického rozvoje v endokrinologii a metabolismu a v oborech s nimi úzce souvisejících.
3. Z prostředků nadačního fondu přispívat na podporu Endokrinologického ústavu v Praze.
4. Sledovat a analyzovat trendy a perspektivy rozvoje endokrinologie, diabetologie a metabolismu ve světě a jejich odraz v České republice.
5. V duchu analýz dalšího vývoje podporovat podle svých finančních možností a stimulovat výzkumnou práci v oblasti endokrinologie a metabolismu, zejména:
a) finančně podporovat především mladé výzkumníky při účasti na odborných setkáních, přispívat na jejich odborné pracovní pobyty a školení na zahraničních pracovištích,
b) finančně se podílet na zajištění odborných setkání, školení, konferencí, symposií a kongresů s tématikou endokrinologie a metabolismu,
c) usilovat o vybavování Endokrinologického ústavu pro činnost v oblasti výzkumné, klinické a pedagogické,
d) vypisovat v mezích svých možností stipendia pro účelové krátkodobé pobyty pracovníků Endokrinologického ústavu na předních domácích a zahraničních pracovištích a studijní pobyty zahraničních výzkumných pracovníků na Endokrinologickém ústavu.
6. Usilovat o propagaci české endokrinologie a jejích potřeb.
7. Vypisovat pravidelně, a to nejméně ve dvouletém období „Cenu Karla Šilinka“ v oboru endokrinologie nebo v oborech příbuzných.

 

Zdroje nadačního fondu a nadační jmění

Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištěni své činnosti, jak shora uvedeno, bude nadační fond získávat zejména z následujících zdrojů:
a) nadační dary právnických a fyzických osob věnované nadaci, a to finanční i hmotné povahy,
b) odkazy v rámci dědictví,
c) dotace,
d) sbírky a výnosy benefičních akcí a účelových publikací,
c) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadačního fondu včetně úroků z uložených finančních částek.

Cena Karla Šilinka se podle statutu Šilinkova nadačního fondu uděluje nejméně jednou za dva roky.
Cena se uděluje rozhodnutím správní rady nadačního fondu na návrh kolegia ředitele Endokrinologického ústavu.
Cena je spojena s finanční částkou maximálně 5000,– Kč.
Cena se vybírá z nejlepších příspěvků a přednášek na seminářích EÚ za období uplynulé od udělení poslední Ceny Karla Šilinka. Vedoucí výchovy EÚ odpovědný za organizaci seminářů EÚ předkládá návrh pěti nejhodnotnějších přednášek kolegiu ředitele, které vybírá kandidáta ceny tajným hlasováním.

 

Některé akce podporované nebo zajišťované Šilinkovým nadačním fondem v minulosti:

Každoroční udělení Šilinkovy ceny: od r. 1998
Organizace tří doškolovacích kurzů pro kontinuální vzdělávání lékařů v Třešti a v Praze
Podpora vydání monografie o Doc. K. Šilinkovi, zakladateli ústavu
Podpora výjezdu pracovníků EÚ na kongres v zahraničí, pokud mají aktivní účast
Podíl na financování ceny Učené společnosti ČR, pokud je tématem endokrinologie

 

Všechna práva vyhrazena Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu