Endokrinologický ústav

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií

 

Podle zákona č. 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů má pacient právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace v přítomnosti pověřeného zaměstnance Endokrinologického ústavu (EÚ) a může si pořizovat její kopie v průběhu či po ukončení poskytované ambulantní péče.

 

KDO MŮŽE ZE ZÁKONA NAHLÍŽET DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A ŽÁDAT O VÝPISY NEBO KOPIE?

  • pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník
  • osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta
  • osoby blízké zemřelému pacientovi

 

KDO ZAJISTÍ NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A POŘIZOVÁNÍ VÝPISŮ NEBO KOPIÍ?

  • nahlížení do zdravotnické dokumentace zajistí ošetřující lékař klinického oddělení
  • pořizování výpisů nebo kopií zajistí sekretariát EÚ

Pořízení výpisu nebo kopie si může provést pacient nebo osoba oprávněná vlastními prostředky během nahlížení do zdravotnické dokumentace, pokud to není možné, výpisy nebo kopie zajistí EÚ. Výpis poskytuje EÚ pouze v případech, je-li to účelnější než pořízení kopie.

 

KDO BUDE PŘÍTOMEN U NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE?

Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách klinického oddělení, kde je/byl pacient léčen, vždy za přítomnosti určeného zdravotnického pracovníka. Během nahlížení není dovoleno provádět jakékoli zásahy do dokumentace ve smyslu vpisování, zaškrtávání, odebírání listů apod.

 

KDE ZÍSKAT ŽÁDOST?

Formulář žádosti je k dispozici na všech klinických odděleních EÚ nebo je zde ke stažení:

 

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Nahlížení do zdravotnické dokumentace  – v průběhu léčby do 2 dnů od obdržení žádosti
 – po ukončení léčby do 15 dnů od obdržení žádosti
Pořizení výpisu nebo kopie  – do 30 dnů od obdržení žádosti

 

PLATBA ZA POŘÍZENÍ VÝPISŮ NEBO KOPIÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

Nahlížení do zdravotnické dokumentace není zpoplatněno.

Za pořízení výpisů neboi kopií zdravotnické dokumentace je Endokrinologický ústav oprávněn požadovat úhradu. Platba je přijímána v hotovosti v pokladně EÚ. Žádost bude vyřízena po zaplacení.

 

CENÍK (Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %)

Náklady spojené s pořízením výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace:

– prvních 30 minut práce pověřeného pracovníka 242,00 Kč
– další započatých 30 minut práce 242,00 Kč

 

JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE?

Zdravotnická dokumentace obsahuje mnoho záznamů, ke kterým smí podat informace pouze lékař. Lékaři mají na pracovišti další povinnosti vůči ostatním pacientům, a proto se žadateli o nahlížení bez předchozí domluvené schůzky nemohou okamžitě věnovat a vysvětlovat záznamy v dokumentaci. Aby schůzka proběhla k oboustranné spokojenosti, žadatel vyplní žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace, která bude vyřízena do 2 pracovních dnů v případě, že je pacient v průběhu léčby, a do 15 pracovních dnů v případě, že pacient již léčbu ukončil.

Žádost může být předána osobně na příslušném klinickém oddělení v pracovní dny v době 8:00–14:00 hodin či zaslána poštou. Zdravotnický pracovník má právo žádat identifikaci osoby, která žádá o nahlížení, popř. doklad o vztahu k pacientovi. Pověřený zdravotní pracovník sdělí žadateli (e-mailem, písemně, telefonicky) místo, datum a čas nahlédnutí.

1) Pokud je žadatelem pacient, zákonný zástupce pacienta nebo opatrovník a podává žádost osobně, je totožnost žadatele ověřena na základě předložení průkazu totožnosti (občanský průkaz, u cizinců cestovní pas). Pokud je žádost zaslána poštou, musí být součástí žádosti úředně ověřený podpis žadatele. Opatrovník předloží také kopii usnesení soudu o ustanovení opatrovníka.

2) Pokud je žadatelem osoba určená pacientem (pacient ji v dokumentaci výslovně určil k nahlížení do zdravotnické dokumentace) a podává žádost osobně, předloží při předání žádosti průkaz totožnosti (občanský průkaz, u cizinců cestovní pas). Pokud je žádost zaslána poštou, musí být součástí žádosti úředně ověřený podpis žadatele.

3) Pokud je žadatelem osoba blízká zemřelému pacientovi a podává žádost osobně, předloží při předání žádosti průkaz totožnosti (občanský průkaz, u cizinců cestovní pas). Vztah žadatele k pacientovi musí být doložen kopií dokladu prokazujícího oprávněnost k nahlížení do zdravotnické dokumentace, např. rodný list, oddací list, doklad o partnerství, čestné prohlášení s uvedením vztahu k pacientovi (např. druh/družka). Pokud je žádost zaslána poštou, musí být součástí žádosti úředně ověřený podpis žadatele a přiložena kopie dokladu o vztahu k pacientovi.

 

JAK ŽÁDAT O POŘÍZENÍ VÝPISŮ NEBO KOPIÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE?

Vyplněnou žádost je možné předat osobně nebo zaslat na adresu EÚ
Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94, Praha 1
Osobní předání: podatelna EÚ v 1. patře, č. dveří 164
Pondělí–Pátek 8:00–14:30 hodin

V žádosti musí být uvedeno klinické oddělení, období, ze kterého bude pořízen výpis či kopie zdravotnické dokumentace, a zkontrolováno, zda jsou vyplněné všechny kolonky žádosti. Zdravotnický pracovník podle počtu požadavků provede výpočet částky k uhrazení dle aktuálního ceníku a částka bude sdělena žádající osobě prostřednictvím uvedeného kontaktu. Po provedení úhrady bude žádající osoba vyzvána, aby si požadované dokumenty vyzvedla, nebo budou zaslány poštou s doručenkou.

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu