Endokrinologický ústav

Projekt COPAT

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

Projekt COPAT (Childhood Obesity Prevalence And Treatment)

V České republice v současné době neexistuje koordinovaný systém péče o děti a dospívající trpící nadváhou a obezitou. Péče o obézní děti je zajišťována sporadicky ambulancemi pediatrů a dětských endokrinologů, nebo zařízeními pro dospělé. To je však nevyhovující, protože používané metody léčby dětí se liší od metod léčby dospělých. Děti potřebují specifický přístup.

Je zřejmé, že Česká republika potřebuje koncepční řešení prevence a léčby dětské nadváhy a obezity. Projekt COPAT si dává za cíl nejen vytvořit systém péče o děti trpící nadváhou a obezitou, ale i získání ucelené statistiky o výskytu nadváhy a obezity u české dospívající populace a vytvoření strategie pro prevenci rozvoje obezity a metabolického syndromu, které v České republice zatím chybí. Autorem a realizátorem projektu je Endokrinologický ústav v Praze, který se aktivně podílí na řadě výzkumných projektů zaměřených nejen na obezitu. Realizace projektu byla umožněna získáním podpory z Norského finančního mechanismu.

Na dobu 31 měsíců, po kterou projekt potrvá, si Endokrinologický ústav stanovil následující úkoly:

I. Mapování přístupů k diagnostice a léčbě dětské obezity

II. Epidemiologická studie – epidemiologický screening výskytu obezity, abdominální obezity a ukazatelů metabolického syndromu u reprezentativního vzorku českých adolescentů

III. Intervenční studie – sledování průběhu a úspěšnosti redukční léčby obézních dětí a adolescentů, sledování faktorů ovlivňujících vznik, vývoj a léčbu obezity

IV. Vzdělávání odborné veřejnosti formou seminářů

Hlavní cílovou skupinou, tedy skupinou, která by měla mít z realizace projektu největší prospěch, jsou děti ohrožené rozvojem obezity a metabolického syndromu a jejich rodiče. Dále se projekt soustředí na odborníky pracující ve zdravotnictví v oblasti péče o dítě, a to prostřednictvím vzdělávacích seminářů v dané oblasti.

Projekt reaguje na priority dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. soletí, zejména pak na tyto dílčí úkoly:

4.1 Děti a dospívající mládež by měly být způsobilejší ke zdravému životu a měly by získat schopnost činit zdravější rozhodnutí

11.1 Rozšířit zdravé chování ve výživě a zvýšit tělesnou aktivitu populace ČR

13.1 Zlepšit bezpečnost a kvalitu domácího prostředí jak rozvojem schopností jednotlivců i rodin chránit a zlepšovat své zdraví, tak snížením vlivu zdravotních rizikových faktorů existujících v domácnostech

Více na stránkách www.copat.cz

Brožura

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu