Endokrinologický ústav

Etický kodex lékařů, sester a zdravotnických pracovníků nelékařů Endokrinologického ústavu

A. Etický kodex lékařů

Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví každého člověka bez rozdílu, v souladu se zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu, se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince.
Úkolem lékaře je chránit zdraví a život, mírnit utrpení, a to bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst pacienta či osobní pocity lékaře.
Lékař má znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání a tyto dodržovat.
Lékař je povinen být za všech okolností ve svých profesionálních rozhodnutích nezávislý a odpovědný.
Lékař uznává právo každého člověka na svobodnou volbu lékaře.
Lékař má právo odmítnout péči o nemocného z odborných důvodů nebo je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem. Je povinen doporučit a v případě souhlasu nemocného zajistit, vhodný postup pokračování léčby.
Lékař nesmí předepisovat léky, na něž vzniká závislost nebo které vykazují účinky dopingového typu, k jiným než léčebným účelům.
Lékař je v zájmu pacienta povinen důsledně zachovávat lékařské tajemství s výjimkou případů, kdy je této povinnosti souhlasem pacienta zbaven nebo když je to stanoveno zákonem.
Lékař, který vykonává své povolání, je povinen odborně se vzdělávat.
Lékař je povinen při výkonu povolání vést a uchovávat řádnou dokumentaci písemnou nebo jinou formou. Ve všech případech musí být zajištěna ochrana před zneužitím nebo zničením dokumentace.

B. Etický kodex sester

Sestra je povinna převzít profesionální odpovědnost za péči o zdraví, prevenci nemocí a za zlepšování zdravotního stavu nemocných právě tak, jako za tišení bolesti.
Potřeba zdravotní péče je všeobecná. Se zdravotní a ošetřovatelskou péčí jsou nerozlučně spjaty: respekt k lidskému životu, důstojnost a lidská práva. Zdravotní péči je třeba poskytovat bez ohledu na národnost, rasu, víru, barvu kůže, věk, pohlaví, politické přesvědčení a sociální postavení.
Zdravotní sestra poskytuje péči jednotlivci, rodině a společnosti a spolupracuje v tom i s reprezentanty jiných oborů.
Zdravotní sestra má znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jejího povolání a je povinna se odborně vzdělávat
Zdravotní sestra považuje informace o pacientech za důvěrné a je si vědoma povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděla v souvislosti s výkonem svého povolání.

C. Etický kodex zdravotnických pracovníků nelékařů

Zdravotnický zaměstnanec při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení..
Zdravotnický zaměstnanec je povinen přistupovat ke své práci s veškerou odbornou schopností, kterou má, s vědomím profesionální odpovědnosti za podporu zdraví, prevenci nemocí, za obnovu zdraví a zmírňování utrpení.
Zdravotnický zaměstnanec poskytuje zdravotní péči jednotlivcům, rodinám, skupinám a spolupracuje s odborníky jiných oborů. Při poskytování zdravotní péče vždy nadřazuje zájmy těch, kterým poskytuje péči, nad zájmy své.
Zdravotnický zaměstnanec má znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání a je povinen se odborně vzdělávat
Zdravotnický zaměstnanec je povinen chránit informace o těch, kterým poskytuje své služby, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto informace získávány, shromažďovány a uchovávány. Povinnou zdravotnickou dokumentaci vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před zneužitím a znehodnocením.

D. Etický kodex všech zaměstnanců EÚ podílejících se na řešení výzkumných projektů

Navrhovatelé výzkumných projektů

Navrhovatelé výzkumných projektů jsou povinni předkládat návrhy projektů k posouzení Etické komisi Endokrinologického ústavu (EK) a to v dostatečném časovém předstihu.
Navrhovatelé výzkumných projektů jsou povinni respektovat připomínky EK, a podle doporučení EK návrh projektu upravit.
Navrhovatelé výzkumných projektů, ve kterých jsou používána laboratorní zvířata jsou povinni předkládat návrhy výzkumných projektů odborné komisi pro práci s laboratorními zvířaty ustavené v EÚ v dostatečném časovém předstihu.
Navrhovatelé výzkumných projektů, ve kterých jsou používána laboratorní zvířata jsou povinni respektovat připomínky odborné komise a podle doporučení návrh projektu upravit.

Řešitelé výzkumných projektů

Řešitelé a všichni zaměstnanci podílející se na realizaci výzkumných projektů jsou povinni respektovat rozhodnutí EK .
Do klinické studie může být, v souladu s platným zněním zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přijata pouze osoba, která na základě vystihující písemné informace podepsala informovaný souhlas s účastí ve studii nebo s genetickým vyšetřováním.
U klinických studií řešitelé a všichni zaměstnanci podílející se na realizaci výzkumných projektů pracují podle etických principů zmíněných v etických kodexech jednotlivých skupin zaměstnanců (zdravotničtí zaměstnanci nelékaři, lékaři,

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu